برگزاری سمینارهای شناسایی “نیازها و پژوهش و فناوری” توسط کارشناسان سازمان ها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل در این مراسم ریس مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل ابتدا...

ادامه مطلب